Lucrarea Sfântului Duh

Posted On
Lucrarea Sfantului Duh Fiecare Persoana a Sfintei Treimi
Fiecare Persoană a Sfintei Treimi desăvârșindu-Și partea Sa pentru noi, - ni S-a dăruit astfel din partea Desăvârșitului Dumnezeu, din partea Sfintei Treimi, o desăvârșită mântuire.
Lucrarea Duhului Sfânt este acum Călăuza noastră a tuturor spre împlinirea Voii Tatălui, prin Iisus Hristos.
        
2. O, de cât folos ne-a fost și ne este Domnul nostru Iisus Hristos că S-a dus!
Ce Scump Mângâietor ne-a trimis El!
Ce dulci sunt mângâierile Sfântului Duh pentru toți orfanii lui Hristos, rămași singuri în lumea asta.
Ce luminoasă este călăuzirea Lui mângâietoare pentru fiecare în parte - și pentru toată Biserica și Mireasa Domnului Iisus!
Ce puternică este apărarea pe care ne-o dă El, Ocrotitorul și Apărătorul nostru Sfânt!
Și ce plină de pace și de siguranță este apărarea sfântă a Dulcelui nostru Mângâietor Duhul Sfânt, trimis nouă de Iisus Hristos, Mântuitorul nostru Cel Dulce, pentru a ne ocroti până ce vom ajunge în Cer!
        
3. Dovada Prezenței Duhului Sfânt, este chiar Lucrarea Sa.
după cum unde este vântul, este suflarea lui,
unde este focul, e căldura lui,
unde este apa, este răcoarea ei.
        
4. Când Sfântul Duh S-a pogorât peste apostolii Domnului și peste Biserica începătoare - ce cutremurătoare S-a arătat Prezența Lui!
Flăcările de foc,
vuietul vântului puternic,
zguduirea locului unde Se pogorâse noua Putere, care venea să însuflețească, să apere și să îndrume Biserica lui Hristos, - toate erau dovezile Prezenței Lui!
De atunci aceste trei dovezi închipuie pentru noi cele trei lucrări pe care le face cu deosebire Sfântul Duh, prin Prezența Lui orișiunde este El și anume:
nimicirea păcatului
apărarea neprihănirii
și arătarea judecății.
        
5. Duhul Sfânt care vorbea în Ziua Pogorârii Sale prin gura sfântului apostol Petru arăta puternic chiar din prima zi a Pogorârii Lui mântuitoare, solia cu care venea în lume:
să ardă păcatul,
să însuflețească neprihănirea
și să înștiințeze Judecata.
Toată vorbirea aceea din Ziua Cincizecimii, cuprinde esența Lucrării Sfântului Duh.
Era ca un program luminos prin care Sfântul Duh își anunță începutul Lucrării Sale, prin care va lucra mai departe.
Și condițiile în care va desfășura El această Lucrare până la sfârșitul ei.

6. Aceasta este dovada Duhului Sfânt oriunde este El - și astăzi și până la sfârșitul veacurilor!
Căci de acum și până la sfârșitul Harului pe pământ, se desfășoară numai Lucrarea mântuitoare a Sfântului Duh.
El este a Treia și Ultima Persoană a Sfintei Treimi, care desăvârșește acum mântuirea hotărâtă de Tatăl și adusă de Fiul.

7. Lucrarea Sfântului Duh este a treia și ultima parte din Unica Lucrare a mântuirii, adusă de Domnul, întreit Una, pentru toți oamenii și pentru toată Creațiunea.
De aceea cine batjocorește pe Duhul Sfânt, acela nu mai are iertare, pentru că n-are cine să mai vină în urma Duhului Sfânt cu o altă lucrare mântuitoare pentru el.

8. Nu vorbirea în limbi neînțelese este semnul Duhului Sfânt, ci întotdeauna semnul și dovada că Duhul Sfânt face o lucrare prin cineva și undeva, va fi că se va vedea luminos, puternic și zguduitor acolo lupta contra păcatului de orice fel, și însuflețirea pentru orice neprihănire a trupului, a sufletului, a duhului, și înștiințarea permanentă a pregătirii pentru Judecata cea Mare din Ziua cea Mare, a Sfârșitului cel Mare.
Iar aceasta se face cu vorbirea cea mai înțeleaptă. Căci dacă trâmbița ar da un sunet încurcat, cine se va pregăti de luptă?
Vorbirile neînțelese nu sunt ale Duhului Sfânt, ci a unor duhuri înșelătoare, îngroziți-vă și fugiți de ele.

9. Menținerea trează a conștiinței despre datoria și despre răspunderea noastră în fața lui Dumnezeu, în fața viitorului și în fața semenilor noștri, pentru fiecare gând, pentru fiecare cuvânt sau act al nostru, în toată existența noastră de pe pământ, aceasta este Lucrarea și dovada Sfântului Duh (Ioan 16: 8 Şi El, odată venit, va vădi lumea de păcat şi de dreptate şi de judecată. ).
Iar aceasta este cât se poate de clară, pentru cei care au cu adevărat Duhul Sfânt.

10. Frate credincios, soră credincioasă, vrei să vezi și vrei tu să știi sigur dacă undeva este sau nu Duhul Sfânt?
Dacă prin cineva lucrează sau nu Duhul Sfânt, dacă cineva îl are sau nu-L are pe Duhul lui Dumnezeu?
Atunci este foarte simplu! Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne-a spus: Duhul va dovedi prin aceste trei semne și lucrări că este unde este.
Nu vă lăsați înșelați numai de semne, fără sfințenia vieții.

11. Să știi că unde se vorbește și se lucrează luminos, puternic și zguduitor împotriva păcatului, pentru neprihănire și spre judecată - să știi că este Duhul Sfânt. Dar numai acolo este Duhul Sfânt.

12. Dragă suflete care încă n-ai primit pe Duhul Sfânt, - cere-L cu stăruință Domnului Iisus, care S-a dat tocmai ca să ni-L trimită de la Tatăl!
Iar dacă îl vei primi, atunci să știi că nu o vorbire în altă limbă va fi dovada că L-ai primit, ci dovada primirii Lui va fi că El va arde din tine orice păcat, te va însufleți pentru orice neprihănire și te va pregăti neîncetat pentru Judecata Cerească.

13. Numai dacă ai aceste trei semne care sunt împreună și nedespărțite, dovada venirii Duhului - atunci ai pe Duhul Sfânt.
Atunci tot ce faci și tot ce spui va ținti mereu spre aceasta fiindcă vei fi călăuzit de Duhul Sfânt.

14. Lipsa roadelor sale dovedește lipsa Duhului Sfânt.
Numai acele roade sunt dovada Prezenței Lui, atât într-un suflet cât și într-o Biserică.
Celelalte pot fi și de la duhurile străine, și nu de la Duhul Sfânt.

15. Necredința este primul îndemn venit de la diavolul, încă de la începutul căderii primilor oameni.
Cea dintâi ispită a fost împotriva credinței omului în Cuvântul lui Dumnezeu și neîncrederea în Voia Lui.
Cel dintâi păcat al omului a fost necredința că Dumnezeu este ceea ce este.
Și neîncrederea că Voia și Cuvântul Său sunt ceea ce sunt.
Iar când credința în Dumnezeu s-a clătinat și s-a pierdut din inimile oamenilor, ușor au venit apoi toate celelalte păcate.

16. Câtă vreme omul n-are credință în Hristos și credința lui Hristos - sufletul omului trăiește în întunericul păcatului, și zace în robia tuturor patimilor pierzătoare, sub sentința Judecății Veșnice (Ioan 3: 36 Cel ce crede în Fiul are viaţă veşnică; iar cel ce nu ascultă de Fiul nu va vedea Viaţa, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. ).

17. Când prin Harul lui Dumnezeu, prin lumina Cuvântului Ceresc și prin puterea Duhului Sfânt, omul primește credința lui Hristos, - lucrarea acestei credințe în inima sa este că ea îl scoate pe om din întunericul păcatului la lumina neprihănirii.
Îl eliberează din robia patimilor și a poftelor satanice și îl aduce la slobozenia lui Dumnezeu.
Și îl izbăvește de osânda Judecății lui Dumnezeu dată împotriva oricărui făptaș și trăitor al păcatului, înălțându-l deasupra oricărei osândiri, în pacea iertării și spălării adusă de Sângele Crucii lui Hristos.

18. De ce necredința este unicul păcat?
Pentru că ea este orbia voită!
Este împotrivirea conștientă, și este vrăjmășia inteligentă și pe față, contra lui Hristos.
Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu îl numește pe necredincios cu numele de antihrist, adică împotrivitorul lui Hristos, tăgăduitorul lui Hristos, contrariul lui Hristos  (1 Ioan 2: 18 Copiii mei, este ceasul de pe urmă; şi precum aţi auzit că vine antihrist, aşa şi acum mulţi antihrişti s’au arătat: de aici cunoaştem noi că-i ceasul de pe urmă. ).
Și arată apoi că această necredință este rădăcina tuturor păcatelor și a tuturor căderilor lumii.

19. Căderilor pe care omul nenorocit și nepriceput le săvârșește din neștiință, Mila lui Dumnezeu le spune greșeli,
- și le promite înțelegere și iertarea Sa.

20. Căderile pe care omul conștient și priceput le săvârșește știind, Dreptatea lui Dumnezeu le numește păcate.
Și le promite Judecata și osândirea lor.
Necredința este cel dintâi și cel mai vrednic de osândă dintre toate aceste păcate. Dumnezeul nostru, Te rugăm izbăvește-ne pe toți de ea.
Amin. 

Traian Dorz - "Lucrarea Sfântului Duh"